Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lukáš Jakl PhD.

Medzinárodné projekty

* ATHEM-03-GEN - Genomická nestabilita v bunkách od osôb vystavených RF zo základných staníc

Genomic instability in cells from persons exposed to RF from base stations

Doba trvania: 8.9.2021 - 31.12.2027
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.


Národné projekty

* Radiačne-indukované nekódujúce RNA v mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi

Radiation-induced noncoding RNAs in mononuclear cells of umbilical cord blood

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvaga Milan CSc.

* Stanovenie poškodenia DNA a genetickej nestability v bunkách rádiológov vystavených nízkym dávkam ionizujúceho žiarenia

Assessment of DNA damage and genetic instability in hospital workers occupationally exposed to low doses of ionizing radiation

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košík Pavol PhD.

aaa - Štúdium génovej nestability v bunkách leukemických pacientov a chemoterapeuticky-rezistentných preleukemických kmenových buniek pocas remisie ako prevencia relapsu

Study of genetic instability in cells from leukemic patients and chemotherapy-resistant preleukemic stem cells at remission for prevention of relapses 

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakl Lukáš PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ