Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ivana Krajňáková - projektová činnosť

Národné projekty

* Popisná a výpočtová zložitosť formálnych jazykov
Descriptive and Computational Complexity of Formal Languages
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jirásková Galina CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ