Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jakub Šrol PhD.

Medzinárodné projekty

Psychologické bariéry environmentálneho správania a podpora klimatických politík na Slovensku

Psychological barriers of pro-environmental behavior and support for climate policies in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2024 - 30.9.2024
Program: European Climate Foundation (ECF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šrol Jakub PhD.


Národné projekty

* PSYCOVID - Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Psychological context of unfounded information and beliefs related to the COVID-19 pandemic

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.

* RedDesInfo - Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení

Reducing the spread of disinformation, psuedoscience and bullshit

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.

Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam

Examining unfounded beliefs about controversial social issues

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šrol Jakub PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ