Informačná stránka zamestnanca SAV

Štefan Gaučík, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • GAUČÍK, Štefan. Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) : In memoriam József Könyöki [The Pressburg Town Museum in the Context of Time (1868-1918)]. Recenzenti Peter Buday, Daniel Hupko, Elena Mannová. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 212 s. ISBN 978-80-224-1707-5(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AAB
  • GAUČÍK, Štefan. Magyar szövetkezeti reintegráció a felvidéki területeken (1938-1943) [Hungarian Cooperative Reintegration after the First Vienna Award (1938-1943)]. In Múltunk : politikaitörténeti folyóirat, 2019, vol. 64, no. 1, s. 151-181. ISSN 0864-960X.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: ADEB
  • GAUČÍK, Štefan. Pálffyovci kontra Andrássyovci. Spor o pozostalosť grófa Jána Pálffyho (1908-1919) [Pálffys contra Andrássys. Conflict over the estate o count Ján Pálffy (1908-1919)]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 53, s. 133-162. (2019 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ADFB
  • GAUČÍK, Štefan. Návštevníci Mestského múzea v Prešporku v období 1874-1900. In Musaeum Hungaricum 7 : Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Izabela Danterová (ed.). - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2018, s. 59-64. ISBN 978-80-9731199-0-8. Typ: AFB
  • GAUČÍK, Štefan. Peripetie múzejníctva v Bratislave v zrkadle spolkového života po 1. svetovej vojne [Museological Rigmaroles in Bratislava as Reflected in the Associational Life after WWI]. In Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné ; recenzentky: Stanislava Gogová, Dana Veselská. - Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2018, s. 108-125. ISBN 978-80-971748-7-3.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AFB
  • GAUČÍK, Štefan. Folyamatok és csomópontok megközelítések a Pozsonyi varosi múzeum történetéhez (1868-1918). In Történeti muzeológiai szemle 17. - Budapest : Magyar Múzeumi Történész társulat, 2019, s. 297-316. ISSN 1588-8207. Typ: BEE

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus