Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Štefan Gaučík, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GAUČÍK, Štefan. The Bourgeoisie, Armalists, Aristocrats. Entrepreneurial Strategies in the Iron Industry in Gemer (1780–1881). In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2023, roč. XXV, č. 5, s. 35-58. ISSN 1335-4361. Dostupné na: https://doi.org/10.61795/fssr.v25y2023i5.03 (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: ADFB
  • GAUČÍK, Štefan. Redefinície a nové impulzy. Staré meštianstvo v Uhorsku v historickom diskurze = New Definitions and Impulses. The Old Bourgeoisie in Hungary in the Historical Discourse. In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 13-24. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Typ: AEDA
  • GAUČÍK, Štefan. Az uradalomtörténet mint társadalomrajz. Sas Andor gazdaságtörténeti munkássága. In Miesto Andora Sasa v česko-slovenskom vedeckom priestore. Editorka: Katarína Misadová ; recenzenti: Szabolcs Simon, Henrietta Németh Takács. Prvé vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 43-52. ISBN 978-80-223-5693-0. (APVV-22-0205 : Problémy dejín historiografie a myslenia o dejinách na Slovensku. Miesto Andora Sasa v maďarskom vedeckom priestore v (Česko)Slovensku : sympózium) Typ: AFB
  • GAUČÍK, Štefan. Psychopathia sexualis : ľúbostné aféry Šarloty/Alexandra Vaya. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 232-239. ISBN 978-80-224-2037-2. Typ: BEF
  • GAUČÍK, Štefan. Megfakult színekből: társadalomtudományos történelem : Rigó Máté: Háború, profit, Trianon. Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóköz pont Történettudományi Intézet, 2022. 363 oldal [Magyar Törté nelmi Emlékek – Értekezések, Trianon-dokumentumok és tanulmá nyok 12.]. In Regio, 2024, roč. 32, č. 1, s. 221-229. ISSN 0865-557X. Recenzia na: Háború, profit, Trianon. Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? / Máté Rigó. - Bratislava : Veda, 2019. Dostupné na: https://doi.org/10.17355/rkkpt.v32i1.221 Typ: EDI
  • GAUČÍK, Štefan. Kontúry a interpretácie : (Úvod). In Historické štúdie 57 : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Prvé vydanie. - Bratislava : Historický ústav SAV, v. v. i. : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 9-12. ISBN 978-80-224-2048-8. ISSN 0440-9515. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus