Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Paulína Polgáryová PhD.

Národné projekty

* Obraz sveta a človeka v démonologických naratívoch Štruktúrno-sémantický výskum démonologických povestí.

Image of World and Man in Demonological Narratives. Structurally-Semantic Research of Demonological Legends

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Žeňuchová Katarína PhD.

* Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí

Reception of biblical family terminology and motives in Slavic cultural ambience

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Lapko Róbert Th.D., PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ