Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Daniel Szatmári PhD.

Medzinárodné projekty

* Dynamika rozširovania urbanizovaných areálov: komparatívna analýza Bratislavy a Bukurešti

Urban extension dynamics: comparative analysis of Bratislava and Bucharest

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.

* NOWCASTSAT - Spresnenie krátkodobej predpovede slnečného žiarenia na základe geostacionárnych satelitných údajov

Enhanced solar radiation nowcasting based on geostationary satellite data

Doba trvania: 3.1.2022 - 2.7.2023
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusnák Miloš PhD.


Národné projekty

* Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny

Land cover dynamics as indicator of changes in landscape

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kopecká Monika PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ