Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Alžbeta Kuchtová PhD

Medzinárodné projekty

* Osoby zodpovednosti: Ľudské, Zvieracie, Umelé, Božské

Persons of Responsibility: Human, Animal, Artificial, Divine

Doba trvania: 1.5.2023 - 31.8.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vacek Daniela PhD.


Národné projekty

* SYMBOLS - Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr

Philosophical Anthropology in the Context of Current Crises of Symbolic Structures

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ