Information Page of SAS Employee

Mgr. Lucia Heldáková, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

  • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Bilingualism of Slovak Teachers in Hungary. In IAI Book of Abstracts : International Virtual Academic Conference, 20 May 2020. - Skopje : International Academic Institute, 2020, p. 23. ISBN 978-608-4881-10-0. Type: AFG
  • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Editorial : The value of responsibility and fairness (not only) in the scientific world. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 2, s. 1. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/159497029100-editorial-en.pdf>. Type: BDF
  • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Editorial. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 3, s. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. vyšlo aj v slovenčine: Editoriál. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-23-rok-2020/3/uvodny-komentar-editora/editorial-en/>. Type: BDF
  • HELDÁKOVÁ, Lucia. Sustainability of the (Slovak) National Narrative of Slovaks from the Lower Land (Past, Present and Future) = Udržateľnosť (slovenského) národného naratívu u Slovákov z Dolnej zeme (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : udržitelnost ve vzdělávání: minulost, současnost a budoucnost. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová (Eds.) ; recenzenti: Kristýna Balátová, Hana Bartoňková. - Brno : Mendelova univerzita, 2020, s. 65-74. ISBN 978-80-7509-702-6.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Udržitelnost ve vzdělávání – minulost, současnost a budoucnost? : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019). Type: AFC
  • HELDÁKOVÁ, Lucia. Postavenie slovenského školstva v Maďarsku (Vybrané externé a interné faktory ovplyvňujúce jeho efektívnosť) = The Position of the Slovak Education System in Hungary (Selected External and Internal Factors Influencing its Effectiveness). In Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020 : úloha odborného vzdělávání v 21. století. 12. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 53-55. ISBN 978-80-7509-725-5. Type: AFG
  • KOHOUTOVÁ, Klara - HELDÁKOVÁ, Lucia. Koncepcia vyučovania slovenského jazyka na základe postoja učiteľa. In Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy : zborník prác z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici 6. ̶ 7. septembra 2019. Editori: Pavel Hlásnik, Katarína Chovancová, Edita Pečeňová, Bianca Unc, Svetlana Zolňanová ; recenzenti: Jarmila Hodoličová, Peter Mičko. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2019, s. 216-223. ISBN 978-973-107-150-3.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania). Type: AFC

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus