Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Heldáková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Editorial. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2021, roč. 24, č. 1, s. 1-2. (2021 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. vyšlo aj v slovenčine: Editoriál. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/162080630300-editorial-en.pdf Typ: BDF
  • HELDÁKOVÁ, Lucia - SZEGHY-GAYER, Veronika. Postavenie slovenského školstva v Maďarsku: (Vybrané externé a interné faktory ovplyvňujúce jeho efektívnosť) = The Position of Slovak Education in Hungary: (Selected External and Internal Factors Influencing its Effectiveness). In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2020 : úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová (Eds.) ; recenzenti: Kristýna Balátová, Alena Bendová. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2021, s. 6-15. ISBN 978-80-7509-781-1. (Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2020) Typ: AFC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus