Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Lucia Heldáková, PhD. - publikačná činnosť

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

  • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Bilingualism of Slovak Teachers in Hungary. In IAI Book of Abstracts : International Virtual Academic Conference, 20 May 2020. - Skopje : International Academic Institute, 2020, p. 23. ISBN 978-608-4881-10-0. Typ: AFG
  • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Editorial : The value of responsibility and fairness (not only) in the scientific world. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 2, s. 1. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/159497029100-editorial-en.pdf>. Typ: BDF
  • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Editorial. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 3, s. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. vyšlo aj v slovenčine: Editoriál. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-23-rok-2020/3/uvodny-komentar-editora/editorial-en/>. Typ: BDF
  • HELDÁKOVÁ, Lucia. Sustainability of the (Slovak) National Narrative of Slovaks from the Lower Land (Past, Present and Future) = Udržateľnosť (slovenského) národného naratívu u Slovákov z Dolnej zeme (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : udržitelnost ve vzdělávání: minulost, současnost a budoucnost. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová (Eds.) ; recenzenti: Kristýna Balátová, Hana Bartoňková. - Brno : Mendelova univerzita, 2020, s. 65-74. ISBN 978-80-7509-702-6.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Udržitelnost ve vzdělávání – minulost, současnost a budoucnost? : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019). Typ: AFC
  • HELDÁKOVÁ, Lucia. Postavenie slovenského školstva v Maďarsku (Vybrané externé a interné faktory ovplyvňujúce jeho efektívnosť) = The Position of the Slovak Education System in Hungary (Selected External and Internal Factors Influencing its Effectiveness). In Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020 : úloha odborného vzdělávání v 21. století. 12. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 53-55. ISBN 978-80-7509-725-5. Typ: AFG
  • KOHOUTOVÁ, Klara - HELDÁKOVÁ, Lucia. Koncepcia vyučovania slovenského jazyka na základe postoja učiteľa. In Slovenské národnostné školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy : zborník prác z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici 6. ̶ 7. septembra 2019. Editori: Pavel Hlásnik, Katarína Chovancová, Edita Pečeňová, Bianca Unc, Svetlana Zolňanová ; recenzenti: Jarmila Hodoličová, Peter Mičko. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2019, s. 216-223. ISBN 978-973-107-150-3.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania). Typ: AFC

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus