Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lucia Heldáková PhD.

Medzinárodné projekty

* Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov

Current state and functioning of Slovak national education - reflection of teachers, reflection of students and reflection of parents

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2024
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.


Národné projekty

* Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania

Reflection of Slovak national educational system in Hungary in the context of the present and other perspectives of its functioning

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.

* Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov

Social and Psychological Correlates of Populist Attitudes

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piterová Ivana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ