Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Lucia Heldáková, PhD.

E-mail: heldakova@saske.sk
Oddelenie: Oddelenie histórie

Akademická kvalifikácia: Mgr., 2015, FF UPJŠ v Košiciach, odbor: história – etická výchova

Oblasti vedeckého záujmu:
- Slovenské dejiny po druhej svetovej vojne
- Kultúrne dejiny
- Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v roku 1946

Projekty
Riešiteľka domácich projektov:
APVV č. 0035 Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS, 2016 – 2020 – SvÚ SAV

Iné (vedecko-organizačné činnosti, členstvo v redakčných radách, ocenenia):
Člen organizačného výboru konferencie k problematike národnostnej politiky a národnostných vzťahov, v rámci riešenia projektu Agentúry pre podporu vedy a výskumu Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020)

Vybrané publikačné výstupy:
• HELDÁKOVÁ, Lucia. Divadlo v kontexte 70. rokov od ukončenia 2. svetovej vojny. Správa z konferencie, Košice, 18. september 2015. In Mesto a dejiny. roč. 4, 2015, č. 2. s. 92 – 93. ISSN 1339-0163.
• HELDÁKOVÁ, Lucia. Čarnogurský, Pavol. Súboj s komunizmom 2. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2016, roč. 19, č. 2, s. (2016 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Súboj s komunizmom 2 / Čarnogurský Pavol. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015. - ISBN 978-80-8061-858-2. Dostupné na internete: . Typ: EDI
• HELDÁKOVÁ, Lucia - KACEROVÁ, Barbara. Conference report from “Current research questions of national policy and ethnic relations in the 20th and 21st century”, Košice, November, 14th – 15th 2016. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2016, roč. 19, č. 4, s. (2016 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: . Typ: GII
• HELDÁKOVÁ, Lucia. Výskum základných tendencií vývoja etnických vzťahov. In Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori: Štefan Šutaj, Nikola Regináčová, Lucia Heldáková ; recenzenti: Miroslav Kmeť, Soňa Gabzdilová. - Košice : Centre of Social and Psychological Sciences SAS, Institute of Social Sciences, 2017, s. 219-223. ISBN 978-80-89946-01-3.(Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí : medzinárodná vedecká konferencia. APVV-15-0745 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)). Typ: BEF
• Current Issues of Research on Nationality Policy and Nationality Relations in Slovakia in the 20th and the 21st Centuries. Editori: Štefan Šutaj, Lucia Heldáková, Nikola Regináčová ; recenzenti: Soňa Gabzdilová, Miroslav Kmeť. Košice : Centre of Social and Psychological Sciences SAS, Institute of Social Sciences, 2017. 199 p. vyšlo aj v slovenčine: Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov na Slovensku v 20. a 21. storočí. ISBN 978-80-89946-01-3(Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí : medzinárodná vedecká konferencia. APVV-15-0745 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)). Typ: FAI
• HELDÁKOVÁ, Lucia – KOHOUTOVÁ, Klara. Conference Report “IOHA 2018 Memory and Narration. The XX. International Oral History Association conference", Jyväskylä, Finland, 18th – 21st June 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2018, roč. 21, č. 2, s. 74 – 75. (2016 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/2/spravy/conference-report-ioha-2018-memory-and-narration-the-xx-international-oral-history-association-conference-jyvaskyla-finland-18th-21st-june-2018/ Typ: GII