Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jozef Zagrapan, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. Iné škály, iné výsledky? Ako ovplyvňuje použitá škála odpovede v dotazníkových výskumoch = Different Scales, Different Results? How are Survey Responses Influenced by the Employed Scales. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 1, s. 5-24. (0.471 - IF2018). ISSN 0049-1225. Typ: ADDA

    Citácie:
    [2.1] SOUKUP, Petr. Different Scales Cause Different Results? A Statistical-Methodological Polemic with the "Different Scales, Different Results" Paper. In SOCIOLOGIA. ISSN 0049-1225, 2019, vol. 51, no. 5, pp. 525-528. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17512., Registrované v: WOS

  • ZAGRAPAN, Jozef. Slovakia. In Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. - Cham : Palgrave Macmillan, 2019, p. 149-165. ISBN 978-3-030-27692-8. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-27693-5.pdf>. Typ: ABC
  • ZAGRAPAN, Jozef. Politický protest a jeho podpora. In Slovensko na hodnotových mapách : názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019, s. 65-70. ISBN 978-80-89897-11-7. Dostupné na internete: <http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AEDA
  • ZAGRAPAN, Jozef. Do different scales provide different answers about corruption experience? Split-ballot experiment on full labeling and end labeling in surveys. In 6th International Meeting on Experimental and Behavioral Social Sciences (IMEBESS 2019) : book of abstracts [elektronický zdroj]. - Utrecht : Utrecht University, 2019, p. 53. Dostupné na internete: <http://imebess.org/program/book-of-abstracts.html>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus