Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jozef Zagrapan PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR
Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ