Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Monika Kapustová PhD.

Národné projekty

* SSSJ 5 - Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

The Dictionary of Contemporary Slovak Language – 7th Stage (Compilation and Editing of the Dictionary Entries and Related Lexicological-lexicographical Research)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janočková Nicol PhD.

* Vektorové reprezentácie vágnych výrazov v slovenčine

Vector representations vague expressions in the Slovak language

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ