Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Inna Melnyk PhD.

Medzinárodné projekty

CLEANWATER - Multifunkčné udržateľné adsorbenty na úpravu vody pomocou plazmových technológií a na ochranu zdravia pred xenobiotikami

Multifunctional sustainable adsorbents for water treatment assisted with plasma technologies and for health protection from xenobiotics

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.

Návrh N-nosnej povrchovej vrstvy oxidu kremičitého hybridných organicko-anorganických častíc pre ich aplikáciu pri čistení priemyselných odpadových vôd

Design of the N-bearing surface layer of silica hybrid organic-inorganic particles for their application in industrial wastewater treatment

Doba trvania: 1.10.2023 - 31.7.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.


Národné projekty

COMWAT - Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd

Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.

* Spracovanie hlinitokremičitanových minerálov na vytvorenie adsorbentov s organofunkčnými skupinami pre čistenie vôd od anorganických a organických znečisťujúcich látok

Processing of aluminosilicate minerals to create adsorbents with organofunctional groups for water purification from inorganic and organic pollutants

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Simanová Klaudia

* Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the military conflict in Ukraine

Doba trvania: 1.3.2023 - 28.2.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Dr. Makota Oksana

* Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine 09I03-03-V01-00098

Scholarships for excellent researchers threatened by the military conflict in Ukraine

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Semeshko Olha PhD., DrSc.

* Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov

Microwave Energy Utilization in the Removal of Toxic Pollutants from Model Solutions, Mine Drainage and Industrial Waste Decontamination.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zubrik Anton PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ