Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Ján Jásik DrSc.

Národné projekty

Molekulárne a bunkové mechanizmy diferenciácie adventívnych koreňov

Molecular and cellular mechanisms of adventitious root differentiation

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jásik Ján DrSc.

Rastlinné kalpaíny a ich molekulárny mechanizmus kontroly bunkovej identity. Plant calpains and their molecular mode of action in cell fate control

Plant calpains and their molecular mode of action in cell fate control

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jásik Ján DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ