Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Ján Jásik DrSc.

Národné projekty

Molekulárne a bunkové mechanizmy diferenciácie adventívnych koreňov

Molecular and cellular mechanisms of adventitious root differentiation

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jásik Ján DrSc.

Rastlinné kalpaíny a ich molekulárny mechanizmus kontroly bunkovej identity

Plant calpains and their molecular mode of action in cell fate control

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jásik Ján DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ