Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Ján Gálik CSc.

Národné projekty

* Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie

Mechanisms of glutamate metabolism as a tool of ischemic tolerance

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bonová Petra PhD.

* SCIATR - Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poranení miechy

The neuroprotection of synergic effect of the AT1 receptor blockade and AT2 receptor stimulation after traumatic spinal cord injury

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.

OPENMED - Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne

Open scientific community for modern interdisciplinary research in medicine

Doba trvania: 1.11.2019 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gálik Ján CSc.

* VVK-TRANS-BIOMED - Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení

Strengthening of research, development and innovation capacities of translational biomedical research of human diseases

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2023
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

* Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy

Regulation of M1/M2 polarization: the effect on neuron survival, axonal growth and functional recovery after spinal cord trauma

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.

Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh.

Effect of electrical stimulation on regeneration of injured neural pathways.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gálik Ján CSc.

* - Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ