Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Ján Gálik CSc.

Národné projekty

* NRPLCAR - Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory

Neuroprotective and regenerative potential of post-traumatic cure targeted to Angiotensin II receptors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.

* Vplyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy

The effect of the AT2 receptor stimulation on revascularization of severe injured spinal cord

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.

* - Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ