Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Martin Marko PhD.

Národné projekty

* Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti

Electrophysiological correlates and determinants of visual working memory precision

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.

* SEMSTIM - Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií

Cognitive and brain mechanisms of semantic processing

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Riečanský Igor PhD.

Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície

Cognitive and neurophysiological determinants of semantic cognition

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marko Martin PhD.

* Vplyv virtuálnej reality na senzorickú reguláciu rovnováhy, fyziologické a psychologické funkcie človeka

The effect of virtual reality on the sensory regulation of balance control, physiological and psychological functions in humans

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hirjaková Zuzana PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ