Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Lenka Lorencová PhD.

Medzinárodné projekty

* ATBG - Vývoj vysokocitlivých analytických nástrojov s vysokým rozlíšením pre analýzu glykánov mozgu

Development of High Sensitivity and High Resolution Analytical Tools for the Brain Glycans

Doba trvania: 1.10.2023 - 30.9.2026
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.


Národné projekty

M(A)X4biosens&Gl - Pokročilé 2D nanorozmerné "MXénové" rozhrania ako perspektívne imobilizačné platformy pre návrh (bio)senzorov na detekciu biomarkerov rakoviny a obohatenie glykánov

Advanced 2D nanoscaled "MXene" interfaces as perspective immobilisation platforms for design of (bio)sensors for cancer biomarkers detection and glycan enrichment

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lorencová Lenka PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ