Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Klara Kohoutová PhD.

Národné projekty

* MaRoCoHazard - Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kidová Anna PhD.

Rómovia v neskorom socializme - socializmus v pamäti Rómov

Roma in late socialism - socialism in the memory of Roma

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kohoutová Klara PhD.

* Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov

Social and Psychological Correlates of Populist Attitudes

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piterová Ivana PhD.

SOS_CS_ROD - Súčasné obrazy socializmu v Čechách a na Slovensku - rodinná pamäť

Current Images of Socialism in the Czech Republic and Slovakia - Family Memory

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kohoutová Klara PhD.

* TransferNem - Transfer Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne v dobovej propagande

Transfer of Germans from Czechoslovakia after the Second World War in period propaganda

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Heldáková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ