Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Klara Kohoutová, PhD.

Klara Kohoutová

AKADEMICKÁ KVALIFIKÁCIA
PhD., 2018, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor slovenské dejiny

Mgr., 2015, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, obor orální historie – soudobé dějiny

OBLASŤ VEDECKÉHO ZÁUJMU
• dejiny pamäti (miesta pamäti, komemorácia…);
• oral history;
• rómska história a kultúra;
• československé dejiny druhej polovice 20. storočia

ZAHRANIČNÉ STÁŽE, KURZY A POBYTY
2017, Muzeum romské kultury v Brně, ČR

2016, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum orální historie, ČR

2015, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR

VYBRANÉ VEDECKÉ PROJEKTY
2019 – 2020, vedúca projektu KULTMINOR „Etnicky kódovaná místa paměti ve veřejném prostoru“ (č. 19-170-02166)

2019 – 2022, zástupkyňa vedúceho projektu VEGA „ Luník IX – dejiny, súčasnosť a perspektívy rómskeho sídliska“ (č. 2/0084/19)

2016 – 2020, riešiteľka APVV „Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020) – (TESS2) – TESS“ (č. APVV-15-0475)

2019 – 2019, riešiteľka VEGA „Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania“ (č. 2/0012/19)

2017 – 2019, riešiteľka Interreg DTP „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE)“ (č. DTP1-320-4.1)

2014 – 2017, riešiteľka VEGA „Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu“ (č. 2/0059/14)

2018, riešiteľka INTERNATIONAL VISEGRAD FUND Letná škola orálnej histórie

VYBRANÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara. Problematika etnicity a oral history – možnosti výzkumu na příkladu rusínské a ukrajinské menšiny = Ethnicity issues and oral history – research possibilities through the example of the Ruthenian and Ukrainian minorities. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 19-29. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: (Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu).

KOHOUTOVÁ, Klara - HELDÁKOVÁ, Lucia. My grandpa wasn’t a Hungarian! The Stigmata of home comers to Czechoslovakia through the second and third generation viewpoint. In Words and Silences : the journal of the International Oral History Association = Palabras et silencios. - International Oral History Association, vol. 2019, p. 1-34. ISSN 2222-4181. Dostupné na internete: (APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

KOHOUTOVÁ, Klara. The Influence of Sociodemographic Factors on the Perception of Sites of Memory in Public Space. In Central European Connections in National Minorities´ Development at the Beginning of 21. Century. Editori: Barbara Kacerová – Štefan Šutaj – Jana Šutajová ; recenzenti: Erik Štempien, Marian Gajdoš. - Prešov : Universum-EU, 2019, p. 56-65. ISBN 978-80-89946-11-2. vyšlo aj v českom jazyku: Vliv sociodemografických faktorů na vnímání míst paměti ve veřejném prostoru(Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia : medzinárodná vedecká konferencia. APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

KOHOUTOVÁ, Klara. Výzkum slovenského školství v Maďarsku prostřednictvím oral history = The research of slovak education in Hungary through oral history. In Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Mária Ďurkovská - Tünde Tušková (eds.) ; recenzenti: Alžbeta Uhrinová-Hornoková, Miroslav Kmeť. - Košice ; Békešská Čaba : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2019, s. 24-36. ISBN 978-80-89524-41-9.(Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania : medzinárodná vedecká konferencia. Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania).

KOHOUTOVÁ, Klara. Romové v Bulharsku. In Romano voďi, 2019, roč. XVI, č. 6, s. 14-15.

ŠUTAJ, Štefan - VÝROST, Jozef - KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara - MARTONYIK, Juraj - ŠUTAJOVÁ, Jana. Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) : záverčná správa z výskumu. Recenzenti: Jozef Džuka, René Petráš. Prešov : Universum-EU pre Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019. 174 s. ISBN 978-80-89946-13-6(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

KOHOUTOVÁ, Klara. Fenomén cestování a oral history - možnosti výzkumu [The Phenomenon of Travelling and Oral History - Research Possibilities]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 197-206. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515.
KOHOUTOVÁ, Klara. Osudy, které napsalo 20. století. Rusíni a Ukrajinci v Československu. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 327-337. ISBN 978-80-7435-706-0.(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu. České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference).

KENTOŠ, Michal - ĎURKOVSKÁ, Mária - KOHOUTOVÁ, Klara. Perception of Inter-Ethnic Relations of Slovaks, Hungarians and Roma 2004 – 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 4, s. 16-31. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: (APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)).

HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara. Selected aspects of socialist everyday life of the labour in the Czechoslovak cinematography in the second half of the 20th century. In European Labour History Network : 2nd ELHN Conference 2017, November 2nd – 4th 2017, Paris. - Paris : University of Nanterre et Paris, 2018, p. 293. Dostupné na internete: .

KOHOUTOVÁ, Klara. Vzpomínky Slovaků na cestování v 80. letech prostřednictvím orální historie. In KARPÍŠEK, Jaromír - STURZ, Zbyněk - BLÁHOVÁ, Marie. České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. - Hradec Králové : Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2017, s. 37-47. ISBN 978-80-7435-672-8.

KOHOUTOVÁ, Klara. Klady a zápory orální historie, aneb s čím se badatel ve svém výzkumu může setkat = Pros and Cons of oral history, or what a researcher might face during a survey. In Etnológ v teréne : Etnológ a múzeum XX. zborník príspevkov z konferencie. - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum : Zväz múzeí Slovenska, 2016, s. 54-61. ISBN 978-80-85579-53-6

KOHOUTOVÁ, Klara. Listopad 1989 očima Slováků / November 1989 in view of Slovaks. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2016, vol. 6, no. 1, p. 5-37. ISSN 1804-753X.

KOHOUTOVÁ, Klara. Oral history v konceptu soudobých dějin a oral history v České republice = Oral history in concept of contemporary history and oral history in Czech Republic. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2016, roč. 19, č. 1, s. (2016 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .


NAJCITOVANEJŠIE PUBLIKÁCIE
KOHOUTOVÁ, Klara. Osudy, které napsalo 20. století. Rusíni a Ukrajinci v Československu. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 327-337. ISBN 978-80-7435-706-0.(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu. České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference). (2 citácie)

ČLENSTVO VO VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÁCH
Czech oral history association
Slovenská historická spoločnosť
International oral history association

Iné
• Popularizácia vedy
• Workshopy a prednášky pre verejnosť
• Spolupráca s médiami (RTVS – Rádio Regina)

Rozhovory pre média:
• https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/Aktualne-na-vychode/212386/vedecka-kaviaren
• https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11400/1254256

Členka organizačných výborov:
• Stretnutie mladých historikov VI, Migračné procesy v dejinách Európy: kríza alebo úsvit civilizácie? Košice 12. október 2016.
• Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí. Košice 14. – 15. november 2016.
• Innovative security of present cross-border cooperation between Slovakia and Ukraine. Stará Lesná 16. – 17. marec 2017.
• Stretnutie mladých historikov VII, Prehodnotené dejiny: historická pamäť – jej miesto a význam pre spoločnosť. Košice 25. október 2016.
• Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Košice, 15. októbra 2019.
• Každoročná členka organizačného tímu Noc výskumníkov a Týždňa vedy a techniky od roku 2015