Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Andrea Havranová

Medzinárodné projekty

* ERA4HEALTH - Európske partnerstvo prehlbujúce spoluprácu v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) pre zdravotnícky výskumu

European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research

Doba trvania: 1.11.2022 - 30.10.2029
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.


Národné projekty

* GAMS - Účinky GLP-1 analógu na sclerosis multiplex

Effects of GLP-1 Analog on Multiple Sclerosis

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.

* Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách

Role of modulation of enzymes endogenously producing H2S in tumor cells

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lišková Veronika PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ