Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Miroslav Repka, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav - SCHMAUDER, Siegfried. Gradient theory of thermoelasticity for interface crack problems with a quasicrystal layer. In International Journal of Solids and Structures, 2023, vol. 264, art. no. 112097, p. 1-12. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 1.046 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7683. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2022.112097 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
  • SLÁDEK, Ján** - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav. Thermoelectric Joule heating in crack problems in nano-sized structures. In Journal of Thermal Stresses, 2023, vol. 46, no. 7, p. 606-619. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.567 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0149-5739. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/01495739.2023.2203209 (SK-UA-21-0010 : Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií. APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus