Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Miroslav Repka PhD.

Národné projekty

* Termomechanics - Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií

Effect of nano-, micro-, and meso-nonhomogeneities in the macroscale thermomechanical performance of composite structure members

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.

* Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií

Multiscale study and modelling of composite macrostructures

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Sládek Vladimír DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ