Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Pavol Nejedlík CSc.

Medzinárodné projekty

FAIRNESS - FAIR sieť mikrometeorologických meraní, Akcia CA20108

FAIR Network of micrometeorological measurements, Akcia CA20108

Doba trvania: 14.10.2021 - 13.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.


Národné projekty

* Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku

Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan PhD.

* Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukasová Veronika PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ