Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Jozef Madzin PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* LITHORES - Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
paleokarpaty - Rannoalpídny tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
Early Alpidic tectonic evolution and palaeogeography of the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ