Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Dominika Marcin Behunová PhD.

Medzinárodné projekty

* NanoMed - Nanopórovité a nanoštruktúrne materiály pre medicínske aplikácie

Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications

Doba trvania: 1.1.2017 - 30.6.2021
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava PhD.


Národné projekty

* Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti

Preparation of Materials for the Remediation of Old Mining Sites.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ