Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

RNDr. Norbert Vrbjar, CSc.

Norbert Vrbjar, RNDr. CSc. Pracovný životopis

Názov a adresa pracoviska:
Ústav pre výskum srdca SAV Bratislava, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45
Nástup na ústav: 1. 8. 1979
Pracovnoprávny vzťah k pracovisku: – 100% úväzok

Odborné zameranie: štúdium membránovo viazaných enzýmov v bunkách srdca, obličky, mozgu a v erytrocytoch za normálneho stavu a v rôznych patologických situáciách

Pôvodné publikované vedecké práce: 78, z toho 60 v CC periodikách
Patent - udelený patentovým úradom vo Veľkej Británii, číslo patentu: WO 03000734 (spoluriešiteľ)

Citácie a ohlasy: 340 (databázy WOS, Scopus, Google Scholar, Research Gate)

Skúsenosti z dlhodobých študijných pobytov na vedeckých pracoviskách v Maďarsku, Kanade, Nemecku a vo Francúzsku.
Spoluriešiteľ projektov podporovaných agentúrou APVT, resp. APVV: 5
Zodpovedný riešiteľ projektov podporovaných agentúrou VEGA : 8
Pedagogická činnosť - výchova na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia:

3 obhájené doktorandské dizertačné práce (2 v biochémii,1 vo fyziológii živočíchov)
8 obhájených diplomových prác (6 Ing., 2 Mgr.)
4 obhájené bakalárske práce

Doplňujúce informácie:

Interný člen Vedeckej rady ÚVS SAV ~ 3 funkčné obdobia
Externý člen Vedeckej rady ÚEFT SAV ~ 2 funkčné obdobia
Člen Snemu SAV ~ 3 funkčné obdobia