Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Zuzana Rošťáková PhD.

Medzinárodné projekty

* ReHaB - Smerovanie k spoľahlivej a uživateľsky prijateľnej symbióze BCI a VR: zameranie na kolaboratívnu neurorehabilitáciu po cievnej mozgovej príhode

Towards an ecologically valid symbiosis of BCI and head-mounted VR displays: focus on collaborative post-stroke neurorehabilitation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Rosipal Roman DrSc.


Národné projekty

* Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch

Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc

* Kauzálna analýza nameraných signálov a časových radov

Causal analysis of measured signals and time series

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krakovská Anna CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ