Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Viera Dujnič PhD.

Národné projekty

* KaliBer - Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu

Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chyba Andrej PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ