Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Monika Šramková PhD.

Medzinárodné projekty

NETSKINMODELS - Európska sieť pre kožné inžinierstvo a modelovanie

European Network for Skin Engineering and Modeling

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.

TENTACLES - Tepelne senzitívne nanogély pre cielený transport miRNA na liečbu rán a regeneráciu tkanív

TEmperature-responsive Nanogels for TArgeted delivery of miCroRNAs in wound heaLing and tissue rEgeneration applicationS

Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.


Národné projekty

* RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.

* Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva.

Newly syntethized thymol derivatives: relationship between structure and biological activity in colorectal in vitro model.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozics Katarína PhD.

Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík

Use of microfluidic systems for risk assessment of xenobiotics

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ