Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Monika Šramková PhD.

Medzinárodné projekty

NETSKINMODELS - Európska sieť pre kožné inžinierstvo a modelovanie

European Network for Skin Engineering and Modeling

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.


Národné projekty

* RENASTHERA - Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.

Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík

Use of microfluidic systems for risk assessment of xenobiotics

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ