Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., FIACS

CURRICULUM VITAE

MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., FIACS, Akademička Účenej spoločnosti Slovenska


Ústav pre výskum srdca, CEM SAV

Vzdelanie
- Doktor medicíny, všeobecné lekárstvo, Ruská lekárska univerzita v Moskve, RF;
- CSc., Normálna a patologická fyziológia, Univerzita Komenského v Bratislave;
- DrSc., Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
Zamestnanie
1978 - do súčasnosti: Ústav pre výskum srdca, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko (od roku 2018, Ústav pre výskum srdca, CEM SAV) - doktorand, vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník

Aktuálna pozícia
Vedúci vedecký pracovník oddelenia kardiovaskulárnej fyziológie a patofyziológie ÚVS CEM SAV

Hlavné oblasti výskumu
• Patofyziologické mechanizmy ischemického poškodenia srdca, antiischemická ochrana myokardu; choroby súvisiace so životným štýlom
• Adaptácia srdca, molekulárne mechanizmy endogénnej kardioprotekcie

Citácie publikácií / SCI:
> 170 publikácií (príspevky v CC časopisoch a knihách); > 1500 citácií. H-index 33.
http://orcid.org/0000-0002-8804-6964

Zahraničné stáže
• Cardiovascular Research Laboratories, King´s College, London, UK
• Department of Physiology and Pharmacology, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland (in the frames of the European COST network)
• Institute of Medical Physics and Biophysics, University of Graz, Graz, Austria (in the frames of the bilateral COST project)

Visiting professorship:
Department of Med. Physiology, Institute of Med. Biology, University of Tromsoe, Norway;
Inst. Cardiovasc. Sciences, St. Boniface Gen. Hosp. Res. Centre, Univ. Manitoba, Winnipeg, Canada

Účasť na vedeckých projektoch (vedúci/zástupca)
EÚ COST Cardioprotection (CA 16225), bilaterálne COST (SR-Rakúsko, SR-CR, SR-GR), projekty APVV a VEGA SR.

Pedagogická činnosť
Slovenská lekárska univerzita v Bratislave - prednášky v odbore kardiovaskulárna patofyziológia a vedenie pregraduálného študenta;
LF UK, FaF UK, PríF UK, Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave - vedenie PhD, MSc. a Bc. študentov v odboroch normálna a patologická fyziológia a fyziológia živočíchov.

Iné odborné činnosti
Medzinárodná Akadémia Kardiovaskulárnych Vied (IACS) - Zvolený člen Medzinárodnej výkonnej rady IACS (2018), podpredsedníčka Európskej sekcie (IACS-ES). Člen výboru: IACS-ES – súčasne.
Člen výboru: ISHR-ES (1999-2005);
Slovenská fyziologická spoločnosť (do r. 2019); Čestný člen SFyS.
Česko-slovenská pracovná skupina pre experimentálnu kardiológiu - člen výboru.
Člen hodnotiacich komisií pre obhajoby PhD, habilitáčných a inauguráčných prác doma i v zahraničí (ČR, Norway, South African Republic).
Člen grantovej komisie č. 9 pre hodnotenie grantov v oblasti medicíny a farmakológie (VEGA SR), organizácia viacerých európskych kongresov vrátane IACS-ES, ISHR-ES a národných fyziologických a kardiologických vedeckých konferencií.

Ocenenia a vyznamenania
Medaila Slovenskej kardiologickej spoločnosti (2001); Slovenská fyziologická spoločnosť a Slovenská lekárska spoločnosť (2011, 2017); Medaila Jána Jessenia Slovenskej akadémie vied (2012), medaila SAV za podporu vedy (2016); Cena za vynikajúce služby IACS (2013); Cena IACS-ES za vynikajúce výsledky v kardiovaskulárnych vedách (2015), zvolená členka Európskej akadémie vied a umenia (2015) a Učenej spoločnosti Slovenska (2016). IACS “Distinguished Leadership Award in Cardiovascular Sciences” (2018). Ocenenie SAV pre významné vedecké osobnosti (2021). Čestný člen Slovenskej fyziologickej spoločnosti (2021). IACS "Bohuslav Ostadal Award for Excellence in Cardiovascular Sciences" (2022).
Pôsobila ako člen fakulty na medzinárodných vedeckých podujatiach (ČR, Francúzsko, Maďarsko, Srbsko, Nórsko, Rumunsko, Turecko, Veľká Británia, Austrália, India, Kanada, Taiwan, Japonsko) kde mala viac ako 80 pozvaných prednášok.

Výdatá, dvaja synovia.

Telefón: +421 903 419 337;
e-mail: usrdravi@savba.sk, tatiana.ravingerova@savba.sk, travingerova@gmail.som