Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Africký feminizmus – pohľad literárnej komparatistiky

7. 2. 2024 | videné 483-krát

Monografia Feminizmus a modernita v literatúre anglofónnych afrických autoriek: Globálny kontext 21. storočia prehodnocuje posledných 60 rokov tvorby anglofónnych afrických autoriek. Namiesto postkoloniálnej perspektívy, z ktorej boli tieto texty tradične interpretované, zvolila autorka transnárodný a transhistorický feministický prístup. Porovnáva diela naprieč časom a priestorom a umožňuje tak vnímať písanie anglofónnych Afričaniek ako integrálnu súčasť ženskej literárnej histórie.

Čítaním tejto literatúry v porovnávacom kontexte so západnými autorkami od 18. storočia vytvorila monografiu, ktorá zdôrazňuje univerzálnosť patriarchálneho zneužívania „tradícií“ na utláčanie žien, odhaľuje paralely medzi ženskými hnutiami po celom svete a z toho vyplývajúce podobnosti vo feministickej imaginácii. Ústredná myšlienka monografie potvrdzuje, že africký feminizmus zažíva v 21. storočí zásadný epistemický posun: od kultúrne uzavretého k otvorenému feminizmu, ktorý konceptualizuje africké ženské identity cez riskantné otváranie sa okoliu, cez transkultúrnosť a kultúrny preklad. Podobne ako západné feministky v 60. rokoch 20. storočia, súčasné africké spisovateľky sústreďujú pozornosť na ženské telo ako primárny priestor ženského útlaku a oslobodenia, čím pretvárajú feminizmus ako nárok na rešpektovanie univerzálnych ľudských práv žien a aktívne prispievajú ku globálnemu diskurzu o rodovej problematike, modernite a demokracii.

Ukážka knihy

 

Ústav svetovej literatúry SAV

Riešiteľka: Dobrota Pucherová

 

  • Feminism and Modernity in Anglophone African Women´s Writing: A 21st-Century Global Context. London, Routledge, 2022. 256 pp. ISBN 9781032187273