Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Modelovanie siete nelegitímnych tokov kapitálu v krajinách Európy

15. 12. 2022 | videné 662-krát
Súčasná empirická literatúra zaoberajúca sa otázkou nelegitímnych tokov kapitálu častokrát považuje tento problém sa negatívnu „výsadu“ rozvíjajúcich sa krajín. Avšak séria škandálov spojených s uniknutými dokumentmi týkajúcich sa aktivít v off-shorových centrách (Panama Papers, Paradise Papers) poukázala na to, že tento predpoklad nemusí byť vždy odôvodnený.
Cieľom príspevku autorky a autorov z Ekonomického ústavu SAV je modelovanie siete nelegitímnych tokov kapitálu v krajinách Európy a analyzovanie potenciálnych fundamentálnych faktorov ovplyvňujúcich štruktúru takejto finančnej siete. V príspevku boli využité informácie z položky Chyby a omyly vykazovanej v platobných bilanciách jednotlivých krajín ako proxy premenné pre zachytenie objemu nelegitímnych tokov kapitálu. Prepojenia v takto vytvorenej sieti boli odhadované pomocou Grangerovej kauzality s využitím posúvajúcich sa časo-vých okien. V ďalšom kroku bol analyzovaný vplyv vybraných ekonomických determinantov na tvorbu prepojení v sieti nelegitímnych tokov kapitálu pomocou dvojstupňového pravdepodobnostného Craggovho tobit odhadu. Výsledky analýzy poukazujú na to, že zatiaľ čo pravdepodobnosť vzniku prepojenia medzi dvoma krajinami v sieti nelegitímnych tokov kapitálu je závislá predovšetkým od diferenciálu dlhodobých úrokových sadzieb, frekvencia výskytu takto vytvorených prepojení odzrkadľuje silu bilaterálnych ekonomických vzťahov medzi krajinami, či už meranú prostredníctvom objemu zahraničného obchodu alebo výšky priamych zahraničných investícií. Nemenej dôležitým faktorom je aj úroveň kvality inštitúcií a rozdiel v daňových sadzbách medzi obchodnými partnermi.
 
Ekonomický ústav SAV
Riešitelia: Mária Širaňová, Menbere Workie Tiruneh, Boris Fišera
Projekt: APVV-15-0666
 
  • ŠIRAŇOVÁ, Mária - WORKIE TIRUNEH, Menbere - FIŠERA, Boris. Creating the illicit capital flows network in Europe – Do the net errors and omissions follow an econo-mic pattern? In International Review of Economics and Finance, 2021, vol. 71, pp. 955-973. (2020: 2.522 - IF, Q2 - JCR, 0.781 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1059-0560.