Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Polymerizácie iniciované z povrchu ako nástroj pre prípravu materiálov s funkčnými povrchmi za účelom dosiahnutia cielených vlastností

15. 12. 2022 | videné 368-krát
V rámci spoluprác so zahraničnými výskumnými skupinami sa moderné polymerizačné techniky vyvíjané na ÚPo SAV (v. v. i.), použili na modifikáciu povrchov rôznych nanomateriálov pre dosiahnutie požadovaných vlastností: a) Nedávno vyvinutá radikálová polymerizácia asistovaná ultrazvukom sa prvýkrát použila na modifikáciu povrchov (SI Mechano-ATRP) magnetických nanočastíc oxidov železa, pričom sa dosiahlo výrazné zvýšenie stability magnetoreologickej suspenzie so zvýšenou medzou pevnosti po aplikácii magnetického poľa; b) ATRP sa použila aj pre súčasnú modifikáciu a redukciu grafén oxidov, pričom sa v jednom kroku pripravil elektricky vodivý kompozitný materiál; c) Modifikáciou povrchu uhlíkových nanotrubičiek kombináciou polymerizačných techník sa prvýkrát pripravil materiál tvorený čisto z nanočastíc schopný fotoaktuácie; d) Fotochemická polymerizácia (fotoATRP) vyvinutá na ÚPo SAV, sa použila na prípravu bavlnených textílií s antibakteriálnym povrchom.
 
Ústav polymérov SAV
Riešitelia: Markéta Ilčíková, Gamal Zain, Katarína Mosnáčková, Ana Hološ, Alena Opálková Šišková, Jozef Kollár, Jaroslav Mosnáček
Projekty: CEMEA, POLONEZ, APVV-19-0338, SAIA
 
  • CVEK, M. – KOLLÁR, J. – MRLIK, M. – MASAR, M. – SULY, P. – URBANEK, M. – MOSNÁČEK, J. Surface-initiated mechano-ATRP as a convenient tool for tuning of bidisperse magnetorheological suspensions toward extreme kinetic stability. In Polymer Chemistry, 2021, vol. 12, iss. 35, p. 5093-5105. (2020: 5.582 - IF, Q1 - JCR, 1.403 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1759-9954.
  • GALAZIEWSKA, M. – HOLOŠ, A. – ILČÍKOVÁ, M. – MRLIK, M. – OSIČKA, J. – SRNEC, P. – MIČUŠÍK, M. – MOUČKA, R. – CVEK, M. – MOSNÁČEK, J. – PIETRASIK, J. . One-pot strategy for the preparation of electrically conductive composites using simultaneous reduction and grafting of graphene oxide via atom transfer radical polymerization. In Macromolecules, 2021, vol. 54, p. 10177-10188. (2020: 5.985 - IF, Q1 - JCR, 1.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0024-9297.
  • MOSNÁČKOVÁ, K. – MRLÍK, M. – MIČUŠÍK, M. - KLEINOVÁ, A. – SASINKOVÁ, V. – POPELKA, A. - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A. – KASÁK, P. – DWORAK, C. L. – MOSNÁČEK, J. Light-responsive hybrids based on carbon nanotubes with covalently attached PHEMA-g-PCL brushes. In Macromolecules, 2021, vol. 54, p. 2412-2426. (2020: 5.985 - IF, Q1 - JCR, 1.994 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0024-9297.
  • ZAIN, G. – BUČKOVÁ, M. – MOSNÁČKOVÁ, K. – OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, A. – DOHÁŇOŠOVÁ, J. – MIČUŠÍK, M. – KLEINOVÁ, A. – MATÚŠ, P. – MOSNÁČEK, J. Antibacterial Cotton Fabric Prepared by Surface-Initiated Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization of 2 (Dimethylamino)ethyl Methacrylate with Subsequent Quaternization. In Polymer Chemistry, 2021, vol. 12, p. 7073-7084. (2020: 5.582 - IF, Q1 - JCR, 1.403 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 1759-9954.