Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Analýza časových zmien hustoty zaľudnenia v Európe

15. 12. 2022 | videné 728-krát
Údaje o rozmiestnení obyvateľstva sú zvyčajne dostupné na báze územno-správnych jednotiek. Tieto údaje sú však pomerne nevhodné na detailné priestorové analýzy, v ktorých je potrebné kombinovať demografické premenné s dátami popisujúcimi napr. fyzické prostredie (územia vystavené hluku, záplavové zóny, spádové oblasti infraštruktúry a iné). V ostatnom období sa pomaly začínajú využívať populačné údaje na úrovni pravidelných a dostatočne malých jednotiek, avšak podobne ako doteraz zachytávajú len rezidenčný (nočný) stav obyvateľstva. Ten je však neadekvátny pre mnohé problémy, napr. pri územnom plánovaní či krízovom riadení predstavuje hrubé zjednodušenie reality. Vďaka projektu ENACT, bolo po prvýkrát zmapované na podrobnej mierke (1 km²) rozmiestnenie obyvateľstva celej EÚ, zohľadňujúc jeho dennú a sezónnu mobilitu. Hlavnou metódou bola fúzia štatistických a geografických údajov, vrátane inovatívnych zdrojov priestorových dát (napr. OpenStreetMap alebo údajov mobilných operátorov pri validácii, a ďalších). Výsledkom je 24 voľne dostupných dátových vrstiev reprezentujúcich stav populácie vo dne a v noci pre každý mesiac v roku, zohľadňujúc pri tom dochádzku do zamestnania, škôl, či cestovný ruch. Bola spracovaná napr. typizácia európskych metropol podľa priebehu hustoty zaľudnenia v smere od centra k periférii. Jedným z konkrétnych poznatkov je to, že denná populácia v centrách veľkých európskych miest s počtom obyvateľov nad 1 mil. je v priemere 1,9-krát vyššia ako nočná.
 
Geografický ústav SAV
Riešitelia: Kolektív autorov (za GgÚ SAV Konštantín Rosina)
 
  • BATISTA E SILVA, F., FREIRE, S., SCHIAVINA, M., ROSINA, K., MARÍN-HERRERA, M. A., ZIEMBA, L., CRAGLIA, M., KOOMEN, E., LAVALLE, C.: Uncovering temporal changes in Europe´s population density patterns using a data fusion approach. Nature Communications, 2020, vol. 11, art. no. 4631. (2019: 12.121 - IF, Q1 - JCR, 5.569 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2041-1723. doi: 10.1038/s41467-020-18344-5