Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Hodnotenie environmentálnej záťaže vodného ekosystému PCB látkami s využitím rýb a ich parazitov

15. 12. 2022 | videné 556-krát
Zemplínsky región patrí k dlhodobo najviac polychlórovanými bifenylmi (PCB) kontaminovaným oblastiam nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle. Významným rezervoárom týchto nebezpečných lipofilných zlúčenín je vodná nádrž Zemplínska šírava, kde sú PCB naviazané na sedimenty, odkiaľ sa uvoľňujú a následne ukladajú do tiel vodných organizmov, najmä rýb. Dlhodobá konzumácia kontaminovaného rybieho mäsa predstavuje pre zdravie človeka značné riziko, preto je nevyhnutný ich neustály monitoring. V modelovom parazitohostiteľskom systéme črevný parazit (pásomnica Caryophyllaeus laticeps) – ryba (pleskáč vysoký Abramis brama) boli namerané vysoké hodnoty PCB v čreve, hepatopankrease (pečeni) a svalovine rýb, čo poukazuje na pretrvávajúcu nevhodnosť konzumácie rýb z tejto lokality. Okrem toho bola prvýkrát zistená schopnosť pásomníc akumulovať významne vyššie množstvá PCB v porovnaní s orgánmi rýb. Vzhľadom na skutočnosť, že pásomnice boli citlivejšie na prítomnosť polutantov vo vodnom prostredí v porovnaní s orgánmi rýb, mohli by byť využité ako citlivé bioindikátory aj pri nižších hodnotách znečistenia, napr. pri kontrole účinnosti ozdravných opatrení. Z medicínskeho hľadiska je nesmierne dôležité včasné zistenie kontaminantov v prostredí, preto by súčasný objav mohol pomôcť v prevencii negatívnych následkov aj na ľudské zdravie.
 
Parazitologický ústav SAV
Riešitelia: Tímea BRÁZOVÁ, Mikuláš OROS, Daniel BARČÁK, Dana MIKLISOVÁ, Martina OROSOVÁ, Dalibor UHROVIČ
Projekty: APVV 18-0467; VEGA 2/0126/20
 
  • BRÁZOVÁ, Tímea – MIKLISOVÁ, Dana – BARČÁK, Daniel – UHROVIČ, Dalibor – ŠALAMÚN, Peter – OROSOVÁ, Martina – OROS, Mikuláš. Hazardous pollutants in the environment: Fish host-parasite interactions and bioaccumulation of polychlorinated biphenyls. In Environmental Pollution, 2021, vol. 291, art. no. 118175. (2020: 8.071 - IF, Q1 - JCR, 2.136 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0269-7491.
  • BRÁZOVÁ, Tímea – OROS, Mikuláš. Hodnoty polychlórovaných bifenylov v rybách a ich parazitoch z vodnej nádrže Zemplínska Šírava = Values of polychlorinated biphenyls in fish and their parasites from the Zemplínska šírava water reservoir. In Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy : Zborník z XXX. vedeckého sympózia s medzinárodnou účasťou, Hrádok 21. – 22. október 2021 Hrádok. Ed.: Hredzák, S. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV (v. v. i.), Košice, 2021, p. 40-43. ISBN 978-80-89883-12-7.