Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Katastrofický 1000-ročný scenár prívalovej letnej povodne

15. 12. 2022 | videné 593-krát

Zo štúdia historických prívalových povodní (povodní z intenzívnych letných búrok) na malých povodiach vyplýva, že príčinou týchto katastrofických javov sú v rozhodujúcej miere príčinné zrážky a počiatočné rozdelenie vlhkosti v pôdach povodia, a nie ovplyvnenie vegetačného krytu, ako sa v poslednej dobe niekedy zdôrazňuje. Dôkazom toho sú viaceré prívalové povodne z posledných rokov (napr. 1998 - M. Svinka, 2011 – Gidra a Parná, 2014 – Vrátňanka, 2020 – Muráň), ktoré vznikli v zalesnených povodiach s vyše 80% koeficientom lesnatosti. Príčinné zrážky v týchto povodiach presahovali 60 mm za 1 hodinu. V rámci riešenia projektu VEGA bola spracovaná metóda odvodenia 1000-ročných krátkodobých scenárových zrážok, na malých povodiach. Táto bola aplikovaná na povodie Zdychavy po Revúcu. Odvodený scenár predstavoval prívalovú zrážku vo výške 90 mm za 1,5 hodiny na plochu povodia 59,324 km2. Nakalibrovaným zrážkovo-odtokovým modelom NLC na povodňovej vlne z 28. 06. 2020 na rieke Zdychava v Revúcej bol následne simulovaný prietok počas 1000-ročnej bleskovej povodne v tomto povodí. Pri takomto extrémnom zrážkovom scenári by vrcholový prietok dosiahol 105,15 m3s-1, tj. špecifický odtok 1,78 m3s-1km-2. Celkový odtok za 18 hodín by bol 1,119 milióna m3, čo predstavuje 21,11 % spadnutých zrážok (5,301 mil. m3).

Výsledky autorov poukazujú, okrem iného, aj na obrovské objemy vody pri extrémnych búrkach a na k nim zodpovedajúce obrovské objemy odtoku. Takéto objemy vody nemôže účinne zadržať prírodné prostredie našich povodí – pôda a vegetačný kryt. Takéto objemy je treba buď umelo vytvoriť alebo upraviť každú časť riečnej siete tak, aby bola bez vybreženia schopná zvládnuť prítok z týchto zrážok.

Ústav hydrológie SAV
Riešitelia: P. Pekárová, J. Mészáros, P. Miklánek, J. Pekár, C. Siman, J. Podolinská
Projekt: VEGA 2/0004/19
 
  • PEKÁROVÁ, Pavla - MÉSZÁROS, Jakub - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján - SIMAN, Cyril - PODOLINSKÁ, Jana. Post-flood field investigation of the June 2020 flash flood in the upper Muráň River basin and the catastrophic flash flood scenario. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2021, vol. 69, no. 3, p. 288-299. (2020: 2.512 - IF, Q3 - JCR, 0.784 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, CCC, SCOPUS). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2021-0015