Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Slovník súčasného slovenského jazyka O – Pn

15. 12. 2022 | videné 375-krát
Slovník súčasného slovenského jazyka O – Pn je významný výsledok základného výskumu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Kolektív autoriek ku koncipovaniu jedinečného akademického slovníka pristupuje s vedomím, že slovná zásoba jazyka je obrazom kultúry každého národa. Štvrtý zväzok, ktorý vychádza po piatich rokoch od vydania tretieho zväzku, je reprezentatívne, informačne nasýtené a pre používateľov ústretové dielo poskytujúce obraz o slovnej zásobe súčasného slovenského jazyka vrátane novej, lexikograficky dosiaľ nespracovanej lexiky.
Aj v tomto zväzku slovníka vychádzajú autori z koncepcie vypracovanej a publikovanej v úvodnej časti prvého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006), ale zároveň precíznejšie doplnenej o problematiku takých lexikálno-gramatických javov, ktoré so sebou priniesla lexika hesiel začínajúcich sa na písmená O až Pn. Používatelia na 1 128 stranách nájdu informácie o 15 329 heslových slovách. Výklad ich významu sa opiera o komplex vedomostí o označovanej mimojazykovej realite, ako aj o komplex hodnotení, postojov a konotácií vo vedomí bežného člena jazykového spoločenstva. Slovník obsahuje štýlové a normatívne hodnotenie heslových slov, ich synonymá, antonymá a príklady používania čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov. Poznávaciu hodnotu slovníka zvyšuje aj detailná gramatická charakteristika.
V súlade s požiadavkami používateľov 21. storočia slovník zachytáva základnú terminológiu z približne 100 vedných oblastí, pričom pri vypracúvaní terminologických hesiel spolupracovalo 64 odborníkov z jednotlivých odborov.
Frazeológia je vo štvrtom zväzku zastúpená v podobe 3 083 idiomatických ustálených spojení. Súčasťou slovníka je príloha s názvami obcí na Slovensku aj s ich lokalizáciou a od nich utvorenými obyvateľskými menami a prídavnými menami.
Pri tvorbe slovníka sa využívali nástroje a metódy počítačovej lexikografie, súbor textových korpusov pozostávajúci zo Slovenského národného korpusu, špecializovaných a webových korpusov s rozsahom 4,95 miliardy textových slov. Na analýzu korpusových zdrojov sa použil nástroj Sketch Engine od spoločnosti Lexical Computing CZ, s. r. o., pre ktorý bola vyvinutá špecializovaná kolokačná gramatika zohľadňujúca špecifické potreby lexikografickej práce.
 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Riešiteľky: Miroslava Avramovová, Ľubica Balážová, Jana Hašanová, Bronislava Chocholová, Nicol Janočková, Alexandra Jarošová, Jana Končalová, Lenka Ocetová, Adriana Oravcová, Magdaléna Petrufová, Emília Porubská, Anna Šebestová, Alexandra Šufliarska, Dáša Zvončeková
 
  • AVRAMOVOVÁ, Miroslava - BALÁŽOVÁ, Ľubica - HAŠANOVÁ, Jana - CHOCHOLOVÁ, Bronislava - JANOČKOVÁ, Nicol - JAROŠOVÁ, Alexandra - KONČALOVÁ, Jana - OCETOVÁ, Lenka - ORAVCOVÁ, Adriana - PETRUFOVÁ, Magdaléna - PORUBSKÁ, Emília - ŠEBESTOVÁ, Anna - ŠUFLIARSKA, Alexandra - ZVONČEKOVÁ, Dáša. Slovník súčasného slovenského jazyka (O - Pn) = Dictionary of Contemporary Slovak (O - Pn). 4. zv. Ed. Alexandra Jarošová, rec. Ľubor Králik, Jozef Mlacek. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2021. 1128 s. ISBN 978-80-224-1901-7.