Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Archeologický výskum sídliskových areálov vo Vrábľoch

11. 12. 2022 | videné 112-krát
V rámci veľkého medzinárodného projektu sa skúmalo sídlisko kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny vo Vrábľoch (približne 5250 až 4950 BC), ktoré patrí k najväčším sídelným aglomeráciám v strednej Európe. Spolu so súvekými sídliskami v Meleku, Veľkej Mani, Vlkase, Michale nad Žitavou a v Úľanoch nad Žitavou, na ktorých sa prieskumom zachytili desiatky pôdorysov domov s kolovou konštrukciou, tvoria sieť osád najstarších roľníkov na strednom toku Žitavy. Podrobný geofyzikálny prieskum vo Vrábľoch doložil existenciu troch sídliskových areálov, z nich jeden je vymedzený priekopou so siedmimi vstupmi, s viac ako 320 domami. Umiestnenie a rozloženie jednotlivých domov naznačuje, že všetky tri sídliskové areály boli budované podľa vopred premysleného jednotného urbanistického plánu. Pri výskume sa v plnej miere využili prírodovedné analýzy na vyhodnotenie archeozoologických a archeobotanických nálezov, datovanie prostredníctvom rádiokarbónovej metódy, pedologických vzoriek získaných z početných sond a profilov. Výsledky archeologického výskumu v rámci spolupráce Archeologického ústavu SAV a Christian-Albrechts- Universität Kiel sú zhrnuté v prvom diele publikácie a v ďalších čiastkových štúdiách publikovaných vo vysoko hodnotených časopisoch. 
 
Archeologický ústav SAV
Riešitelia: Ivan Cheben, Alena Bistáková, Jozef Bátora, Zuzana Hukeľová
Projekt: The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin 
 
  • FURHOLT, Martin – CHEBEN, Ivan – MÜLLER, Johannes – BISTÁKOVÁ, Alena – WUNDERLICH, Maria – MÜLLER-SCHEESSEL, Nils. Archaeology in the Žitava Valley I : The LBK and Želiezovce settlement site of Vráble. 1. Aufl. Leiden: Sidestone Press, 2020. 541 p. ISBN 978-90-8890-897-2.
  • GILLIS, Rosalind E. – ECKELMANN, Rebekka – FILIPOVID, Dragana – MÜLLER-SCHEEßEL, Nils – CHEBEN, Ivan – FURHOLT, Martin – MAKAREWICZ, Cheryl A. Stable isotopic insights into crop cultivation, animal husbandry, and land use at the Linearbandkeramik site of Vráble-Veľké Lehemby (Slovakia). In Archaeological and Anthropological Sciences, 2020, vol. 12, no. 256, pp. 255-269. ISSN 1866-9557.
  • PICKARTZ, Natalie – RABBEL, Wolfgang – RASSMANN, Knut – MUELLER-SCHEESSEL, Nils – FURHOLT, Martin – MUELLER, JOHANNES, Johannes – CHEBEN, Ivan – WILKEN, Dennis – WUNDERLICH, Tina – DREIBRODT, Stefan. What over 100 drillings tell us: a new method for determining the Koenigsberger ratio of soils from magnetic mapping and susceptibility logging. In Archaeological Prospection, 2020, vol. 27, no. 4, pp. 393-414. ISSN 1075-2196.