Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Identita hudobných kódexov stredovekého Uhorska v európskom kontexte

11. 12. 2022 | videné 198-krát
Pod vplyvom ekonomických, historických a kultúrnych faktorov boli v mnohých mestách strednej Európy používané kódexy vytvorené na základe viacerých vzorov a liturgických tradícií. Vyhotovené boli v rôznych iluminátorských a notátorských dielňach. Identitu hudobných kódexov, kompletných i fragmentárne zachovaných, ako aj jednotlivé obsahové a formálne zložky (liturgický a hudobný obsah, skriptorská a notátorská tradícia) podmieňovali viaceré hodnotové sústavy. Jednotlivé rukopisy sa stali nositeľmi identity konkrétnej cirkevnej inštitúcie, mesta alebo dokonca osobnosti. Nové poznatky k týmto identitám sú výsledkom medzinárodnej spolupráce a sprístupnili sa v zborníku autorov zo štyroch krajín strednej Európy (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko). Vznikli ako súčasť riešenia bilaterálneho výskumného projektu medzi vedeckými inštitúciami Slovenska a Maďarska (ÚHV SAV, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Institute of Musicology of the Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences).
 
Ústav hudobnej vedy SAV
Riešiteľka: Eva Veselovská 
 
  • VESELOVSKÁ, Eva – CZAGÁNY, Zsuzsa (eds.). Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary: Transregional Research and Online Database Building. Bratislava; Budapest: Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences; Institute of Musicology, Research Centre for the Humanities, 2020. 101 p. ISBN 978-80-89135-48-6.