Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Vybrané aspekty integrácie Rómov pre tvorcov verejných politík

11. 12. 2022 | videné 147-krát
Pri riešení problému integrácie Rómov je pre tvorcov verejných politík efektívne dizajnovať také intervencie, ktoré majú oporu vo vedeckom bádaní. Publikácia Evidence-Based Methods to Effectively Combat Antigypsyism in the Changing Political Climate of Europe reaguje na aktuálnu situáciu nárastu diskriminácie, nenávistných prejavov a segregácie, ktoré brzdia úsilie o sociálnu inklúziu v Európe. Prináša dôkazy založené na sociálno- psychologických výskumoch, ako aj na analýzach aktuálneho politického diskurzu a účinnosti antidiskriminačných intervencií v piatich krajinách EÚ. Ponúka odporúčania na realizáciu intervencií založených na príkladoch dobrej praxe, ktoré budú zohľadňovať špecifiká protirómskeho rasizmu ako normatívne akceptovateľnej formy predsudkov v Európe. Manuál môže tvorcom politík pomôcť definovať základné princípy realizovania intervencií na zmierňovanie protirómskeho rasizmu v rámci budúcich národných strategických rámcov pre integráciu Rómov.
 
Nemenej dôležitému aspektu rómskej integrácie sa venujú autori monografie Ensuring Access to Sanitation Infrastructure: Roma settlements and structural inequalities in Slovakia.
Zvýšený výskyt infekčných chorôb v lokalitách s rómskym obyvateľstvom je jedným z indikátorov štrukturálnych nerovností na Slovensku. Jadrom problému je absencia základnej infraštruktúry pre prístup k pitnej vode a čisteniu odpadových vôd. Výskumníci vyvinuli typológiu, ktorá pracuje s aktérmi a faktormi v obciach s významným počtom rómskych obyvateľov, pomáha identifikovať a analyzovať, ako individuálne a kolektívne vytvárajú a ovplyvňujú štrukturálne problémy v prístupe ku kanalizačnej infraštruktúre. Poskytuje rámec na analýzu hlavných spoločných čst, a teda aj dôsledkov pre verejné politiky. Prístup k vode a sanitačnej infraštruktúre je a zostane kľúčovým faktorom sociálneho začlenenia. Autori ponúkajú tiež odporúčania týkajúce sa zlepšenia prístupu k vode a kanalizácii a integrácie Rómov. Sanitačná infraštruktúra by nemala byť cieľom sama osebe, ale skôr prostriedkom integrácie.
 
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Riešitelia: Barbara Lášticová, Richard Filčák, Daniel Škobla, Dušana Dokupilová 
 
  • KENDE, Anna – LÁŠTICOVÁ, Barbara – MINESCU, Anca – LANTOS, Nóra Anna – O’CONNOR, Ashley. Evidence-Based Methods to Effectively Combat Antigypsyism in the Changing Political Climate of Europe. Bratislava: Institute for Research in Social Communication, SAS, 2020. 54 pp. ISBN 978-80- 973370-5-6.
  • FILČÁK, Richard – ŠKOBLA, Daniel – DOKUPILOVÁ, Dušana. Ensuring Access to Sanitation Infrastructure: Roma settlements and structural inequalities in Slovakia. Bratislava: Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, 2020. 145 p. ISBN 978-80-89524- 46-4.