Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Sexualita siaha od intimity až k politike

11. 12. 2022 | videné 240-krát
Kniha prezentuje syntetický pohľad na nové výzvy v oblasti sexuálnej subjektivity, transformácie a transmutácie intimity a vzťahov intimity a sexuality, ktoré sú relevantné v problematike tranzícií v intímnych vzťahoch, ako aj v problematike rozvoja a diverzifikácie foriem rodičovstva v občianskej spoločnosti. Ide najmä o proces, v ktorom sa v súčasnom kultúrno-societálnom trende západnej civilizácie masívne rozvíja potreba uspokojovania partikularizovanej subjektívnej identity v oblastiach rodu, pohlavia, tela, jazyka, etnicity, národnosti či veku. Tieto aspekty identity sú prežívané ako intímne a súčasne zverejnené. V prostredí digitálnych sociálnych médií a internetu tak dochádza k uspokojovaniu potrieb intimity bez partnerskej väzby. To má zrejme významný vplyv na ochotu vytvárať intímne partnerské vzťahy a na ich konkrétnu podobu. Nemení sa teda iba forma partnerských vzťahov, ale aj ich esencia, vnútorný obsah. V knihe sa nastoľujú otázky: Aká je cena, ktorú musela sexualita zaplatiť za pozornosť, ktorej sa jej dostalo od vedeckej medicíny v 19. storočí? Prečo je žiaduce konceptualizovať a analyzovať tzv. zdravý sex, a nielen sexuálne zdravie? Prečo je nevyhnutné analyzovať hranicu medzi chceným a nechceným sexom a ako sa z toho môžeme poučiť? Aké nové normatívne systémy sa ponúkajú pri problémoch v sexualite a načo to bude dobré? Prečo je sexualita taká dôležitá pre politiku a aké riziká to prináša? 
 
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Riešiteľ: Gabriel Bianchi
Projekty: APVV-18-0303, VEGA 2/0027/17 
 
  • BIANCHI, Gabriel. Sexuality: From Intimacy to Politics: With Focus on Slovakia in the Globalized World. Berlín: Peter Lang GmbH, 2020. 201 s. ISBN 978-3-631-82807-6.