Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Teória vývoja západnej civilizácie od staroveku po stredovek

11. 12. 2022 | videné 98-krát
Autor sleduje niekoľko navzájom súvisiacich tém prostredníctvom viac ako tucta textov, ktoré boli napísané v priebehu niekoľkých tisícročí. Na základe analýzy týchto textov predstavuje teóriu vývoja západnej civilizácie od staroveku po stredovek. Hlavná argumentačná línia sleduje sebainterpretácie rôznych kultúr v ich historickom vývoji. Tieto sebainterpretácie odrážajú rôzne pohľady na to, čo znamená byť človekom. Postupne sa v nich vynára to, čo dnes nazývame vnútrajškovosť a subjektivita. V raných fázach rozvoja ľudskej civilizácie nájdeme len veľmi obmedzenú koncepciu jednotlivca, dominoval v nich princíp širšej skupiny: rodiny, klanu alebo ľudu. Až postupom dejín sa začína objavovať idea toho, čo označujeme ako individualitu. Trvalo tisícročia, kým bola táto idea naplno uznaná a rozvinutá. Koncepcia človeka ako bytosti, ktorá má sféru vnútrajškovosti a subjektivity, následne výrazne ovplyvnili dôležité aspekty kultúry, akými sú filozofia, náboženstvo, právo a umenie. Táto koncepcia do veľkej miery tvorí základ toho, čo sa dnes nazýva modernitou. Je ľahké stratiť zo zreteľa skutočnosť, že táto moderná koncepcia ľudskej subjektivity nebola niečím daným, ale postupne sa sformovala počas dlhého dejinného vývoja.
 
Filozofický ústav SAV
Riešiteľ: Jon Stewart Projekt: APVV-15-0682 
 
  • STEWART, Jon. The Emergence of Subjectivity in the Ancient and Medieval World: an interpretation of western civilization. First Edition. New York: Oxford University Press, 2020. xiv+399 pp. ISBN 978- 0-19-885435-7.