Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Český a slovenský literárny klasicismus

11. 12. 2022 | videné 241-krát
Spolupráca českých a slovenských literárnych historikov viedla k vydaniu pozoruhodnej kolektívnej monografie o českom a slovenskom literárnom klasicizme. Práca nadväzuje na monografie venované českému literárnemu romantizmu, slovenskému literárnemu realizmu a českému a slovenskému literárnemu parnasizmu, ktoré vznikli ako výstupy z kolektívneho projektu diskurzivita českej a slovenskej literatúry 19. storočia (financovaného GAČR) v spolupráci viacerých českých a slovenských výskumných pracovísk. Svorníkom projektu je metodológia vychádzajúca (okrem iného) z prác Petra Zajaca, kladúca dôraz na nelineárne procesy, v rámci ktorých sa ako špecifické uzlové body ustaľujú rôznorodé podoby rovnováhy medzi dobovými literárnymi a širšími kultúrnymi tendenciami. Teoretické aspekty prístupu ku klasicizmu rozpracovávajú rozsiahle prolegomená, časť argumentum prináša sumár prípadových štúdií na českom a slovenskom literárnom materiáli, ktoré sú radené chronologicky. Zväzok napokon uzatvára apendix sledujúci modifikácie tradičného a prestížneho klasicistického prostriedku verzifikácie (hexametra) v kontexte parnasizmu konca 19. storočia.
 
Ústav slovenskej literatúry sav 
 
  • Tureček, D. – Zajac, P.: Český a slovenský literární klasicismus: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Recenzenti Eva Stehlíková, Rudolf Chmel, Jiří Kudrnáč. Brno : Host, 2017. 614 s. ISBN 978-80-7577-186-5.