Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

11. 12. 2022 | videné 255-krát
Kliment Ochridský je ústrednou postavou publikácie, ktorá vychádza zo spolupráce slovenských, bulharských a ďalších slavistických pracovísk, za slovenskú stranu Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Monotematický súbor štúdií obsahuje vedecké príspevky slovenských, bulharských, poľských, českých a litovských kolegov, ktorí sa zamerali na osobnosť a dielo sv. Klimenta Ochridského a jeho prekladateľský, tvorivý a ideový prínos pre slovanské i európske kultúrne dedičstvo. Svätý Kliment Ochridský patril k učeníkom a spolupracovníkom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bol pilierom nielen misijného pôsobenia na Veľkej morave, ale stál pri formovaní slovanskej kresťanskej kultúry. Hoci sa pozornosť v knižnej práci venuje najmä dielu a úcte k sv. Klimentovi Ochridskému, jeho prínos v prostredí slovenskej kultúry sa vníma predovšetkým v kontexte cyrilo-metodského misijného diela a dedičstva, ktoré je späté s byzantsko-slovanskou písomnou a kultúrnou tradíciou a jej presahmi do latinského písomníctva a kultúry v slovanskom kontexte.
 
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 
 
  • Žeňuch, P. – НИКОЛОВА, С. (eds.): Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Bratislava – sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Кирило-Методиевски научен център към БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo bulharskej republiky v slovenskej republike, 2017.184 s. ISBN 978-80-89489-31-2.