Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Monografia o konšpiračných teóriách

11. 12. 2022 | videné 227-krát
Z vedeckej dielne Ústavu etnológie SAV vyšla v roku 2017 monografia na tému vysoko aktuálnu nielen u nás: na tému konšpiračných teórií, ktorá je v súčasnosti predmetom sústredeného záujmu nielen vedeckej komunity, ale aj laickej verejnosti, médií či predstaviteľov politiky a bezpečnostných zložiek. Publikácia predstavuje jeden z prvých ucelenejších výstupov na túto tému na slovensku. Autorka na ňu nazerá predovšetkým ako na kultúrny fenomén a identifikuje jeho historické a ideologické kontexty. Zároveň prepája doterajšie poznatky medzinárodného výskumu s príkladmi konkrétnych reálií slovenskej spoločnosti. Konšpiračné teórie sa týkajú dôležitých a citlivých sfér spoločenského života, ktoré zároveň predstavujú zdroj skupinového napätia (otázky morálky, náboženstva, politiky, životného prostredia, prírod- ných katastrof, vojen a pod.). Podobne ako mnohé zo súčasných povestí i konšpiračné teórie môžu byť významným indikátorom množstva úzkostí a konfliktov v širších či užších sociálnych skupinách, dajú sa z nich pomerne plasticky extrahovať konkrétne auto- a heterostereotypy, predstavy o konkrétnych skupinových cieľoch a hodnotových orientáciách, a to aj v tých ideologicky najextrémnejších polohách. Ich výskum je teda zdrojom interdisciplinárne využiteľných informácií o súčasnej spoločnosti.
 
Ústav etnológie SAV 
 
  • Panczová, Z. Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie. Recenzentky: Anna Hlôšková, Eva Krekovičová, Marína Zavacká. Bratislava: Ústav etnológie SAV; Bratislava: Veda, 2017. 160 s. Etnologické štúdie, 29. ISBN 978-80-224-1546-0.