Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Sociologické pohľady na globálnu finančnú krízu

11. 12. 2022 | videné 208-krát
Myrto Tsilimpounidi, účastníčka programu SASPRO, publikovala počas druhého roka svojho študijného pobytu v Sociologickom ústave SAV pozoruhodnú monografiu o sociálnych dôsledkoch globálnej finančnej krízy. Základom publikácie je konceptualizácia globálnej finančnej krízy so začiatkom v roku 2008, ktorá poukázala na vplyv a dôsledky neskorého kapitalizmu a jeho neodmysliteľnej súčasti – globalizácie – na všetky oblasti života spoločnosti. V európskom kontexte kríza znamenala skôr ohrozenie stability celého európskeho priestoru než hrozbu v miestnom, regionálnom či národnom rozsahu. Autorka vo svojej práci ukazuje, ako si sociológovia musia vytvárať nové prístupy ku skúmaniu dynamických zmien v sociálnom prostredí. Kríza sa totiž neprejavuje len prostredníctvom rozličných štatistických výkazov, ale aj v zjavnom úpadku, prejavoch biedy a ubúdajúcich rezerv. Práca prináša zasvätený pohľad na ťaživé dôsledky krízy na tých, ktorí žijú v Grécku, pričom na problematiku nazerá v širších nadnárodných súvislostiach až po úroveň európskej únie. 
 
Sociologický ústav SAV 
  • Tsilimpounidi, M. Sociology of crisis: Visualising urban austerity. Abingdon: routledge, 2017. 191 p. ISBN 987-1-138-83991-5.