Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Stredoveké hrady a mestá na území Slovenska

11. 12. 2022 | zhliadnuté 28-krát
Výskum hradov a miest, skúmanie ich funkcie v stredovekých štátoch patrí k dlhodobým výskumným témam Historického ústavu SAV. Okladajú to aj výstupy projektov ukončených v roku 2017: APVV stredoveké hrady na slovensku. Život, kultúra, spoločnosť, Centrum excelentnosti SAV hrady na slovensku a VEGA sociálny a demografický vývoj miest na Slovensku v stredoveku. Kľúčovým výstupom z uvedených projektov je kolektívna monografia Daniely Dvořákovej Stredoveké hrady na slovensku. Život, kultúra, spoločnosť, ktorá je výsledkom rozsiahlej niekoľkoročnej heuristiky v domácich a zahraničných archívoch a knižniciach. Okrem častí venovaných rôznym aspektom výskumu stredovekých hradov obsahuje aj prvý kompletný súpis všetkých stredovekých slovenských hradov vrátane prislúchajúcich mestečiek a dedín. Je to dielo, ktoré významným spôsobom posúva stav poznania o fenoméne stredovekých hradov v slovenskej a stredoeurópskej medievistike. Zhromaždené údaje významne prispejú aj k rozšíreniu poznania v iných historických subdisciplínach (napr. v genealógii vzhľadom na obrovské množstvo materiálu k dejinám šľachtických rodov), ale poskytnú základ aj pre ďalšie smery medievistického výskumu (historická demografia, životné prostredie v stredoveku, sociálna skladba spoločnosti, familiarita, postavenie žien a detí v spoločnosti atď.). Z ďalších pozoruhodných výsledkov z projektov zameraných na fenomén stredovekých hradov a miest odporúčame do pozornosti aj monografiu mladého historika PAVLA HUDÁČKA, ako aj kolektívne dielo editované M. Štefánikom. 
 
Historický ústav SAV 
 
  • Dvořáková, D. Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV: Historický ústav SAV, 2017. 488 s. ISBN 978-80-224-1608-5.
  • Hudáček, P. Castrum Salis: severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV: Historický ústav SAV, 2016. 477 s. ISBN 978-80-224-1535-4.
  • Štefánik, M. (zost.). Stredoveké mesto a jeho obyvatelia. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV: Historický ústav SAV, 2017. 352 s. ISBN 978-80-224-1609-2.