Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Vplyv súčasného európskeho divadla na tvorbu hodnotového diskurzu

4. 12. 2022 | videné 165-krát
Zborník v anglickom jazyku prináša vybrané a rozšírené vedecké štúdie medzinárodného autorského kolektívu (7 krajín, 10 výskumných inštitúcií), ktorý sa v roku 2017 zúčastnil na rovnomennej teatrologickej konferencii, ktorú organizoval Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV. Autori sa v štúdiách zameriavajú na analýzu hodnôt reprezentovaných súčasnou divadelnou tvorbou v posledných desaťročiach a ich súvislosti s novo konštituovanými hodnotami spoločnosti na prelome 20. a 21. storočia. Sprostredkúvajú nové poznatky o európskom divadle, divadelných osobnostiach, iniciatívach a ich schopnostiach vyjadriť umeleckými prostriedkami témy a hodnoty dnešného človeka. Zborník predstavuje pohľady na to, ako sa súčasné divadlo naprieč Európou aktívne podieľa na tvorbe hodnotového diskurzu, aj na to, aké prináša témy, najmä také, ktoré rezonujú s človekom zložitej a konfliktnej doby.
 
Centrum vied o umení SAV
Riešitelia: Elena Knopová, Miloš Mistrík, Michaela Mojžišová, Dagmar Podmaková
 
  • Theatre as a Value-based Discourse : Slovak Theatre and Contemporary European Theatre Culture. Elena KNOPOVÁ (ed.). Bratislava : Veda, 2018. 214 s. ISBN 978-80-224-1705-1.
Príspevky autorov z CVU SAV:
  • KNOPOVÁ, E. Memory Appeal as a Theatrical Value: the Power of Humanity and the Ideology of Patriotism. s. 120-135.
  • MISTRÍK, M. Slovak Theatre as a European Entity. s. 13-20.
  • MOJŽIŠOVÁ, M. The Picture of a Family Crisis and the Criticism of Patriarchy in the Works of Director Peter Konwitschny. s. 152-166.
  • PODMAKOVÁ, D. The Image and Legacy of the Endlösung in the Productions of Bratislava Theatres in the Last Decade. s. 182-200.